Nacházíte se na webovém rozhraní www.slevodovolena.cz, které provozuje podnikatel

Adam Křen, se sídlem 686 04, Podolí 59

IČ: 87420325

Není plátcem DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Uherské Hradiště, č.j. ZIV/U9159/2010/Mac

Adresa pro doručování: Adam Křen, Podolí 59, 684 04 Kunovice

Telefonní číslo: 799 790 647, 799 790 658

Kontaktní e-mail: info@slevodovolena.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:
  -kupón je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) obsahující podstatné informace o poskytované službě, zejména popis objednané služby, informace o poskytovateli služby, dobu platnosti kupónu, unikátní číselný kód kupónu a způsob, jakým lze kupón uplatnit;
  - občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
  - podmínkami užití tyto Podmínky užití webového rozhraní;
  - poskytovateli se rozumí podnikatelé či právnické osoby, které prostřednictvím webového rozhraní nabízejí služby a jsou uvedení na webovém rozhraní v popisu služby;
  - provozovatelem se rozumí podnikatel Adam Křen, se sídlem 684 04, Podolí 59, IČ: 87420325;
  - smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí služby poskytovatelem;
  - webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na internetových stránkách www.slevodovolena.cz;
  - službou se pro účely těchto podmínek užití rozumí kterákoli služba cestovního ruchu nebo využití volného času, zejména doprava, ubytování, stravování a zájezd;
  - zájezdem se rozumí soubor služeb cestovní ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň ubytování, dopravu nebo jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (musí jít vždy zároveň alespoň o dvě z výše uvedených služeb).
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete kupóny, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.
 3. Na webovém rozhraní zajišťujeme prodej kupónů poskytovatelů, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli nabízíme prostřednictvím webového rozhraní jejich služby, zveřejňujeme informace o službách, které poskytovatelé poskytují, dle jejich pokynů a zajišťujeme poskytovatelům zaplacení kupní ceny. Smlouvu uzavíráte přímo s poskytovateli a nikoli s námi. Nejsme stranou smlouvy uzavřené na webovém rozhraní a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z uzavřené smlouvy vyplývají a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.
 4. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a poskytovateli se může řídit obchodními podmínkami poskytovatelů. S obchodními podmínkami poskytovatelů, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto podmínek užití webového rozhraní má přednost před ustanoveními obchodních podmínek poskytovatelů.

II. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

 1. Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.
 2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
 3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
 4. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
 5. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat kupóny, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu jsou také dostupné kupóny, které jste prostřednictvím webového rozhraní zakoupili u poskytovatelů. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

III. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 1. Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb poskytovatelů včetně bližší specifikace. Uvedené ceny služeb jsou včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace služeb poskytovatelů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky.
 2. Jak podat objednávku?
  - Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
  - Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby a Váš kontaktní email.
  - Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Dokončit objednávku“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
  - O obdržení objednávky budete informováni. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
  - Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
  - Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky
  . Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuta objednaná služba (podle toho, co nastane dříve).
  - Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
  Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky podle článku III. bod 2. těchto podmínek užití webového rozhraní), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem.  Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě.
 5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
  - Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  - Pokud cena služby uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.
  - Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím podle článku III. bod 2. těchto obchodních podmínek.
 6. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
  V případě dotazu k podmínkám užití webového rozhraní nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
 7. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
  Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZASLÁNÍ KUPÓNU A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Jaké způsoby platby přijímáme?
  - Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:
       - bezhotovostně platební kartou;
       - bezhotovostně před poskytnutím kupónu na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
  - Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  - Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
 2. Kdy nastane splatnost ceny?
  V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku III. bod 3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
 3. V jaké měně můžete platit?
  Platba je možná v českých korunách (Kč).
 4. Jakým způsobem Vám bude kupón dodán?
  Kupón Vám, po uhrazení celé ceny kupónu, zašleme do 24 hodin na Váš kontaktní email, který jste uvedli v objednávce.
  V případě, že máte na webovém rozhraní zřízen uživatelský účet v souladu s článkem I. těchto Podmínek užití, bude kupón po uhrazení celé ceny dostupný prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.
 5. Jak lze čerpat plnění uvedené na kupónu?
  Pro poskytnutí služby, která je uvedená na kupónu, je nutné u poskytovatele uplatnit kupón, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán v elektronické podobě nebo který je dostupný prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. Na kupónu jsou uvedeny zejména následující údaje:
       - popis objednané služby;
       - informace o poskytovateli služby;
       - doba platnosti kupónu;
       - unikátní číselný kód kupónu;
  Přesný postup uplatnění kuponu je vždy uveden u dané nabídky, záložka "Jak slevu uplatnit".
 6. Je uplatňování kupónu nějak omezeno?
  - Kupón lze čerpat pouze jednou.
  Kupón je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý kupón, má stejná práva jako osoba, která kupón zakoupila.
  - Doba, po kterou lze kupón uplatnit, je omezená. Kupón je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.
  - Před čerpáním kupónu kontaktujte poskytovatele ohledně rezervace termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.
 7. Kdy se na nás můžete obrátit se stížností?
  - Nejste-li spokojeni s kvalitou plnění, můžete se kromě reklamace přímo u poskytovatele obrátit na naši společnost prostřednictvím kontaktního e-mailu.
  - O nekvalitním plnění nás informujte co nejdříve, nejlépe do sedmi dnů od uplatnění kupónu.
 8. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
  Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi nebo mezi Vámi a poskytovatelem spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás nebo u poskytovatele poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Na koho se můžete obrátit v případě vady služby?
  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem)., zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění lze uplatnit přímo u poskytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu o zájezdu nebo smlouvu o ubytování. Kontaktní údaje poskytovatele naleznete na webovém rozhraní.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy?
  V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
 3. Máte právo odstoupit od smlouvy o zájezdu?
  - Berte na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1840 písm. f) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 14 dnů od uzavření takové smlouvy, ani jiná práva, která občanský zákoník předpokládá při uzavírání smluv distančním způsobem (prostřednictvím internetových stránek, telefonu či emailu).
  - Odstoupit od smlouvy o zájezdu je možné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 2533 a § 2536 občanského zákoníku) a obchodními podmínkami poskytovatele zájezdu. Berte na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu jste povinni v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele uhradit poskytovateli odstupné. Odstupné nejste povinni hradit v případě, že odstupujete od smlouvy v důsledku porušení povinností poskytovatele.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

 1. Co jsou osobní a další údaje?
  - Osobní údaje
  jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
  - Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.
 2. Jak využíváme osobní a další údaje?
  - Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
  - Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
  - Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
  - Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.
 3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
  - Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065889.
  - Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  - Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
  - Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?
  Za účelem uzavření smlouvy s poskytovatelem předáváme Vaše osobní údaje konkrétnímu poskytovateli. Poskytovatelům předáváme Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu, který je nutný pro uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby.
 5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
  - Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
  - Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.
  - Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
       - požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
       - požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení   opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  - Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  - Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  - Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
  - My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.

VII. SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBORY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

 1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
  - Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
  - Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a námi a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.
 2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
  - Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
  - Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 3. Jak Google využívá získaná data?
  Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

VIII. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
  - Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  - Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
  - Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

IX. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
 4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

X. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 5. 2016